مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال

بیت کوین - Bitcoin

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

BTC

1,766

5,589

1 دقیقه قبل

exchanging

BTC

75,957,000

94,780,000

50 ثانیه قبل

digiexchange

BTC

51,095,400

55,097,900

50 ثانیه قبل

payment24

BTC

89,640,400

95,799,900

50 ثانیه قبل

FarhadExchange

BTC

86,843,400

100,000,000

50 ثانیه قبل

exiz

BTC

87,352,200

98,775,200

50 ثانیه قبل

dorpay

BTC

79,857,400

0

50 ثانیه قبل

اتریوم - Ethereum

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

ETH

0

0

1 دقیقه قبل

digiexchange

ETH

4,293,060

4,629,350

50 ثانیه قبل

exchanging

ETH

2,400,350

3,175,830

50 ثانیه قبل

dorpay

ETH

2,523,550

0

50 ثانیه قبل

exiz

ETH

2,761,200

3,122,280

50 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

FarhadExchange

PM

13,800

14,050

50 ثانیه قبل

dorpay

PM

9,990

0

50 ثانیه قبل

exchanging

PM

11,200

14,050

50 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

exchanging

WM

0

14,550

50 ثانیه قبل

dorpay

WM

9,620

13,494

50 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی