مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال

بیت کوین - Bitcoin

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

BTC

42,948,500

48,985,800

31 ثانیه قبل

exchanging

BTC

45,986,000

49,252,000

23 ثانیه قبل

digiexchange

BTC

45,880,600

49,409,900

23 ثانیه قبل

payment24

BTC

47,977,800

49,738,800

24 ثانیه قبل

FarhadExchange

BTC

46,241,800

50,000,000

24 ثانیه قبل

exiz

BTC

46,334,900

49,423,900

24 ثانیه قبل

dorpay

BTC

44,810,100

0

24 ثانیه قبل

اتریوم - Ethereum

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

ETH

2,917,110

3,327,170

31 ثانیه قبل

digiexchange

ETH

3,109,550

3,360,700

23 ثانیه قبل

exchanging

ETH

3,117,400

3,349,980

23 ثانیه قبل

dorpay

ETH

3,037,450

0

24 ثانیه قبل

exiz

ETH

3,139,450

3,348,740

24 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

FarhadExchange

PM

5,400

5,550

24 ثانیه قبل

dorpay

PM

5,232

5,669

24 ثانیه قبل

exchanging

PM

5,202

5,569

23 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

exchanging

WM

5,252

5,589

23 ثانیه قبل

dorpay

WM

5,232

5,647

24 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی