مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال

بیت کوین - Bitcoin

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

BTC

4,084

5,274

29 ثانیه قبل

exchanging

BTC

44,944,000

52,119,000

17 ثانیه قبل

digiexchange

BTC

51,095,400

55,097,900

17 ثانیه قبل

payment24

BTC

48,192,000

51,655,300

18 ثانیه قبل

FarhadExchange

BTC

45,922,300

47,619,000

18 ثانیه قبل

exiz

BTC

44,157,600

47,530,800

18 ثانیه قبل

dorpay

BTC

43,134,300

0

18 ثانیه قبل

اتریوم - Ethereum

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

ETH

0

0

29 ثانیه قبل

digiexchange

ETH

4,293,060

4,629,350

17 ثانیه قبل

exchanging

ETH

3,480,800

4,036,480

17 ثانیه قبل

dorpay

ETH

3,338,910

0

18 ثانیه قبل

exiz

ETH

3,419,140

3,680,320

18 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

FarhadExchange

PM

7,700

8,200

18 ثانیه قبل

dorpay

PM

7,100

8,340

18 ثانیه قبل

exchanging

PM

7,260

8,500

17 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

exchanging

WM

7,330

8,500

17 ثانیه قبل

dorpay

WM

7,044

8,308

18 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی