مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال

بیت کوین - Bitcoin

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

BTC

0

0

40 ثانیه قبل

exchanging

BTC

67,905,800,000

75,429,400,000

32 ثانیه قبل

digiexchange

BTC

51,095,400

55,097,900

32 ثانیه قبل

payment24

BTC

70,014,100

73,209,700

33 ثانیه قبل

FarhadExchange

BTC

73,631,500

76,923,100

33 ثانیه قبل

exiz

BTC

51,576,400

59,720,100

33 ثانیه قبل

dorpay

BTC

74,997,700

0

33 ثانیه قبل

اتریوم - Ethereum

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

ETH

0

0

40 ثانیه قبل

digiexchange

ETH

4,293,060

4,629,350

32 ثانیه قبل

exchanging

ETH

2,160,110

2,416,960

32 ثانیه قبل

dorpay

ETH

2,384,500

0

33 ثانیه قبل

exiz

ETH

1,638,660

1,897,390

33 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

FarhadExchange

PM

13,600

13,799

33 ثانیه قبل

dorpay

PM

13,418

0

33 ثانیه قبل

exchanging

PM

12,250

14,350

32 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

exchanging

WM

13,410

14,240

32 ثانیه قبل

dorpay

WM

13,727

14,050

33 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی