مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال

بیت کوین - Bitcoin

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

BTC

0

0

68 روز قبل

exchanging

BTC

99,665,000,000

108,262,000,000

68 روز قبل

digiexchange

BTC

51,095,400

55,097,900

68 روز قبل

payment24

BTC

101,246,000

107,612,000

68 روز قبل

FarhadExchange

BTC

100,050,000

111,111,000

68 روز قبل

exiz

BTC

75,353,000

87,250,900

68 روز قبل

dorpay

BTC

102,065,000

0

68 روز قبل

اتریوم - Ethereum

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

ETH

0

0

68 روز قبل

digiexchange

ETH

4,293,060

4,629,350

68 روز قبل

exchanging

ETH

3,071,350

3,398,240

68 روز قبل

dorpay

ETH

3,153,680

0

68 روز قبل

exiz

ETH

2,328,640

2,696,320

68 روز قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

FarhadExchange

PM

13,250

13,699

68 روز قبل

dorpay

PM

13,170

0

68 روز قبل

exchanging

PM

12,650

13,750

68 روز قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

exchanging

WM

12,950

13,800

68 روز قبل

dorpay

WM

13,100

13,540

68 روز قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی