مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال

بیت کوین - Bitcoin

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

BTC

1,893

5,530

20 ثانیه قبل

exchanging

BTC

78,192,000

97,090,000

12 ثانیه قبل

digiexchange

BTC

51,095,400

55,097,900

12 ثانیه قبل

payment24

BTC

0

0

12 ثانیه قبل

FarhadExchange

BTC

94,140,400

100,000,000

12 ثانیه قبل

exiz

BTC

88,076,700

93,948,500

12 ثانیه قبل

dorpay

BTC

82,565,700

0

12 ثانیه قبل

اتریوم - Ethereum

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

ETH

0

0

20 ثانیه قبل

digiexchange

ETH

4,293,060

4,629,350

12 ثانیه قبل

exchanging

ETH

2,704,830

3,353,250

12 ثانیه قبل

dorpay

ETH

2,827,880

0

12 ثانیه قبل

exiz

ETH

3,032,370

3,234,530

12 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

FarhadExchange

PM

14,180

14,479

12 ثانیه قبل

dorpay

PM

12,672

0

12 ثانیه قبل

exchanging

PM

12,702

14,200

12 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

exchanging

WM

0

14,500

12 ثانیه قبل

dorpay

WM

13,536

14,947

12 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی