مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال

بیت کوین - Bitcoin

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

BTC

0

0

22 روز قبل

exchanging

BTC

71,320,200,000

79,869,900,000

22 روز قبل

digiexchange

BTC

51,095,400

55,097,900

22 روز قبل

payment24

BTC

77,267,300

82,251,300

22 روز قبل

FarhadExchange

BTC

78,244,100

83,333,300

22 روز قبل

exiz

BTC

54,502,400

63,108,100

22 روز قبل

dorpay

BTC

78,136,500

0

22 روز قبل

اتریوم - Ethereum

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

ETH

0

0

22 روز قبل

digiexchange

ETH

4,293,060

4,629,350

22 روز قبل

exchanging

ETH

2,094,430

2,345,020

22 روز قبل

dorpay

ETH

2,298,980

0

22 روز قبل

exiz

ETH

1,607,970

1,861,860

22 روز قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

FarhadExchange

PM

14,450

14,549

22 روز قبل

dorpay

PM

13,818

0

22 روز قبل

exchanging

PM

12,800

14,250

22 روز قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

exchanging

WM

14,060

14,790

22 روز قبل

dorpay

WM

14,362

14,994

22 روز قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی