مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال

بیت کوین - Bitcoin

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

BTC

1,478

4,687

43 ثانیه قبل

exchanging

BTC

61,182,000

76,618,000

29 ثانیه قبل

digiexchange

BTC

51,095,400

55,097,900

29 ثانیه قبل

payment24

BTC

66,918,300

72,222,500

30 ثانیه قبل

FarhadExchange

BTC

63,339,200

71,428,600

30 ثانیه قبل

exiz

BTC

64,876,400

71,474,000

30 ثانیه قبل

dorpay

BTC

63,338,400

0

30 ثانیه قبل

اتریوم - Ethereum

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

ETH

0

0

43 ثانیه قبل

digiexchange

ETH

4,293,060

4,629,350

29 ثانیه قبل

exchanging

ETH

1,972,190

2,461,160

29 ثانیه قبل

dorpay

ETH

2,003,410

0

30 ثانیه قبل

exiz

ETH

2,049,070

2,326,910

30 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

FarhadExchange

PM

12,150

12,400

30 ثانیه قبل

dorpay

PM

10,994

0

30 ثانیه قبل

exchanging

PM

11,400

13,500

29 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

exchanging

WM

0

13,650

29 ثانیه قبل

dorpay

WM

11,145

13,968

30 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی