مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال

بیت کوین - Bitcoin

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

BTC

2,313

5,395

49 ثانیه قبل

exchanging

BTC

47,565,000

71,349,000

42 ثانیه قبل

digiexchange

BTC

51,095,400

55,097,900

42 ثانیه قبل

payment24

BTC

64,299,400

68,200,900

43 ثانیه قبل

FarhadExchange

BTC

63,566,600

66,666,700

43 ثانیه قبل

exiz

BTC

56,835,100

66,002,000

43 ثانیه قبل

dorpay

BTC

47,748,500

0

43 ثانیه قبل

اتریوم - Ethereum

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

ETH

0

0

49 ثانیه قبل

digiexchange

ETH

4,293,060

4,629,350

42 ثانیه قبل

exchanging

ETH

2,043,210

3,065,400

42 ثانیه قبل

dorpay

ETH

2,047,380

0

43 ثانیه قبل

exiz

ETH

2,419,490

2,809,730

43 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

FarhadExchange

PM

10,500

10,799

43 ثانیه قبل

dorpay

PM

7,823

0

43 ثانیه قبل

exchanging

PM

9,000

11,700

42 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

exchanging

WM

9,800

11,700

42 ثانیه قبل

dorpay

WM

7,823

10,899

43 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی