مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال

بیت کوین - Bitcoin

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

BTC

0

0

15 ثانیه قبل

exchanging

BTC

49,101,800,000

53,097,300,000

7 ثانیه قبل

digiexchange

BTC

51,095,400

55,097,900

7 ثانیه قبل

payment24

BTC

52,047,700

54,458,200

7 ثانیه قبل

FarhadExchange

BTC

51,378,700

55,555,600

7 ثانیه قبل

exiz

BTC

38,449,400

44,520,300

8 ثانیه قبل

dorpay

BTC

50,299,800

0

8 ثانیه قبل

اتریوم - Ethereum

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

ETH

0

0

15 ثانیه قبل

digiexchange

ETH

4,293,060

4,629,350

7 ثانیه قبل

exchanging

ETH

1,678,090

1,815,180

7 ثانیه قبل

dorpay

ETH

1,719,180

0

8 ثانیه قبل

exiz

ETH

1,314,700

1,522,290

8 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

FarhadExchange

PM

12,700

13,000

7 ثانیه قبل

dorpay

PM

12,083

0

8 ثانیه قبل

exchanging

PM

12,100

12,990

7 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

exchanging

WM

12,800

13,750

7 ثانیه قبل

dorpay

WM

12,555

13,500

8 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی