مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال

بیت کوین - Bitcoin

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

BTC

4,149

6,407

43 ثانیه قبل

exchanging

BTC

45,342,000

61,696,000

36 ثانیه قبل

digiexchange

BTC

51,095,400

55,097,900

36 ثانیه قبل

payment24

BTC

60,341,100

62,018,800

37 ثانیه قبل

FarhadExchange

BTC

58,878,300

62,500,000

37 ثانیه قبل

exiz

BTC

56,793,600

61,619,200

37 ثانیه قبل

dorpay

BTC

56,235,000

0

37 ثانیه قبل

اتریوم - Ethereum

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

ETH

0

0

43 ثانیه قبل

digiexchange

ETH

4,293,060

4,629,350

36 ثانیه قبل

exchanging

ETH

2,939,830

4,000,180

36 ثانیه قبل

dorpay

ETH

3,646,610

0

37 ثانیه قبل

exiz

ETH

3,687,610

4,000,930

37 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

FarhadExchange

PM

7,800

8,000

37 ثانیه قبل

dorpay

PM

7,562

8,517

37 ثانیه قبل

exchanging

PM

6,500

8,300

36 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

exchanging

WM

7,050

8,300

36 ثانیه قبل

dorpay

WM

7,562

8,542

37 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی