مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال

بیت کوین - Bitcoin

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

BTC

747

2,871

51 ثانیه قبل

exchanging

BTC

30,246,000

36,969,000

43 ثانیه قبل

digiexchange

BTC

51,095,400

55,097,900

43 ثانیه قبل

payment24

BTC

0

0

43 ثانیه قبل

FarhadExchange

BTC

33,669,500

37,037,000

43 ثانیه قبل

exiz

BTC

30,220,200

33,578,000

43 ثانیه قبل

dorpay

BTC

33,140,800

0

43 ثانیه قبل

اتریوم - Ethereum

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

ETH

0

0

51 ثانیه قبل

digiexchange

ETH

4,293,060

4,629,350

43 ثانیه قبل

exchanging

ETH

804,844

1,049,810

43 ثانیه قبل

dorpay

ETH

862,400

0

43 ثانیه قبل

exiz

ETH

787,518

875,020

43 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

FarhadExchange

PM

10,200

10,449

43 ثانیه قبل

dorpay

PM

9,520

0

43 ثانیه قبل

exchanging

PM

9,010

10,750

43 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

exchanging

WM

0

11,500

43 ثانیه قبل

dorpay

WM

10,304

11,738

43 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی