مقایسه نرخ خرید و فروش ارزهای دیجیتال

بیت کوین - Bitcoin

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

BTC

581

6,985

1 دقیقه قبل

exchanging

BTC

47,797,000

54,308,000

58 ثانیه قبل

digiexchange

BTC

51,095,400

55,097,900

58 ثانیه قبل

payment24

BTC

51,982,800

55,163,300

59 ثانیه قبل

FarhadExchange

BTC

51,349,600

55,555,600

59 ثانیه قبل

exiz

BTC

49,516,200

53,642,600

59 ثانیه قبل

dorpay

BTC

49,800,900

0

59 ثانیه قبل

اتریوم - Ethereum

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

coinex

ETH

0

0

1 دقیقه قبل

digiexchange

ETH

4,293,060

4,629,350

58 ثانیه قبل

exchanging

ETH

3,969,230

4,509,930

58 ثانیه قبل

dorpay

ETH

4,133,620

0

59 ثانیه قبل

exiz

ETH

4,106,940

4,449,180

59 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

FarhadExchange

PM

6,150

6,350

59 ثانیه قبل

dorpay

PM

5,808

6,487

59 ثانیه قبل

exchanging

PM

5,800

6,550

58 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی

exchanging

WM

6,055

6,610

58 ثانیه قبل

dorpay

WM

5,802

6,598

59 ثانیه قبل

نام عاملنشانهبفروشیدبخریدبه روز رسانی